Skip to content Skip to footer

Уважаеми родители,

            Съгласно чл. 14 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Заявление за участие – Приложение 1):

а) или по електронен път (онлайн);

б) или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението. Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представителите на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок. В този случай управлението на профила на детето се поема от директора на училището.

            Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. Двата начина са равностойни.

            По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

            Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

            При по-голям брой кандидати, спрямо наличните свободни места, за определено училище електронната система класира децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) информация, по посочените в Приложение №2 критерии за класиране.

            Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в определени в графика на дейностите срокове.

Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).

            Задължителни документи са:

  1. попълнено ( заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;
  2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);