Skip to content Skip to footer
чл.62.

Дневната /присъствена/ форма на обучение се провежда в една смяна

IMG_8642

ал.1. Продължителността на учебните часове е:

за подготвителна група -30 минути;

за 1 и 2 класове – 35 минути;

за 3 и 4 класове – 40 минути;

за  5 до 12 класове – 40 минути

ал.2.  За  ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от  разширената подготовка, директорът на училището, по  предложение на  ПС, определя със заповед  условията и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на учебния срок  и /или учебната година.

ал.3. В  случаите на неизпълнение на заповед на директора по ал.2,без да са налице уважителни причини, ученикът повтаря класа.

ал.4. Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със СОП не се отразява на формирането на срочната оценка.

ал.5 .Броят на отсъствията на ученика се отбелязват в дневника на класа.