Skip to content Skip to footer
чл.66.

Комбинираната форма на обучение

Да се осъществи по утвърден от директора индивидуален учебен план. Учебният план включва обучение в паралелка при условията и реда на дневна форма на обучение, както и индивидуално обучение по определени учебни предмети съгласно ДОС за приобщаващото образование.

DSC_0226
DSC_0139

1.Знанията и уменията  се оценяват чрез текущи проверки по всички учебни предмети, определени в индивидуалния план на ученика. Текущите оценки са отбелязват със * , годишната оценка се отбелязва  с качествен показател. Задължителният брой оценки да се съобразят с броя часове по учебния предмет.

2.Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми и за които екипът за подкрепа на личностното развитие    препоръчва тази форма на обучение.

 1. Индивидуалното обучение се провежда в училището и се осъществява по един или по няколко учебни предмета, посочени в седмичното разписание за съответния ученик.

 2. Обучението се осъществява по индивидуални учебни програми по ДОС за приобщаващото образование

 3. Индивидуалното обучение се провежда за не повече от тридесет на сто от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.

 4. Учениците могат да променят формата на обучение от комбинирана в дневна и през време на учебната година.

 5. Заместникът директорът по УД изготвя седмично разписание, на базата на индивидуалния план на обучение и го представи за утвърждаване. Седмичното разписание е неделима част от заповедта на директора и е подписано от родителя.

 6. Оценките се отразяват в дневника на паралелката, като изрично е посочена комбинираната форма на обучение за ученика. Окончателните оценки за учебната година се вписват в Главна класна книга или в лично дело на ученик.

 7. Всеки преподавател изготвя и представя за утвърждаване годишно разпределение за съответния брой часове за съответния ученик.

чл.67.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие

Предоставя се въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището. Екипът се създава по заповед на директора за определено дете или ученик. В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти. Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.

чл.68.

Екипът за подкрепа за личностно развитие:

 1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

 2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;

 3. изготвя и реализира план за подкрепа;

 4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

 5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.