Самостоятелна форма на обучение

Заповед – СФО – сесия април – 2021-2022 г.

Заповед СФО – сесия януари – 2022 г.

Заповед СФО – сесия април – 2021г.

Заповед СФО – сесия януари – 2021 г.

чл.64. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена  форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват  на  изпити по учебни предмети съгласно  ДОС  за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионалното образование и обучение, за придобиването на квалификация по професии, за обучението на деца с  хронични  заболявания  и/или със специфични образователни потребности и за системата за оценяване.

                 ал.1.Самостоятелната форма на обучение се организира за:

  1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

  2. лица, навършили 16-годишна възраст.

                 ал.2. Ученик, ненавършил 16 години, по здравословни причини, удостоверени с медицински протокол, както и за даровити решение за обучение в тази форма се взима на ПС.

                 ал.3. СФО не се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.

                 ал.4. Ученикът в срок до 14 септември на съответната календарна година подава заявление до директора, в която посочва причините за записване в самостоятелна форма на обучение. Директорът одобрява или отхвърля заявлението на ученика, навършили 16 годишна възраст.

                 ал.5.Условията и редът за организиране и провеждане на  изпитите  се определят със заповед на директора на училището.

ал.6.Обучението в самостоятелна форма на обучение следва учебния план за дневна форма.

ал.7. Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на  три сесии определени със заповед на директора, а при необходимост-обявява се четвърта сесия.

 График-самостоятелна форма на обучение – 2020/2021 учебна година

СФО, сесия Септември-2020г.

 

Конспекти

Конспект  по български език и литература, ООП- 11 клас

Конспект по английски език-ЗУЧ -11 клас

Конспект по английски език -модул УО-11 клас

Конспект по Гражданско образование- 11клас ЗУЧ;

Конспект по география – 11.клас

Конспект – Модул: Обработка и анализ на данни 11 клас ИУЧ

Конспект – Модул: Мултимедия- 11 клас ИУЧ

Конспект – Модул: Технологично творчество- 11 клас ИУЧ

Конспекти – пазарна икономика-  11 клас  ИУЧ

Конспекти по география – РП -8,9,10 класове

КОНСПЕКТИ- СФО-12. КЛАС

Конспект по БЕЛ – СФО – 12 клас

Конспект по АЕ – Модул -УО-ПО – 12 клас

Конспект-АЕ-Модули В1-12клас

Конспект по Чужд език по професията -Английски език-12 клас

Конспект по Уеб дизайн – СФО – 12 клас

Конспект по Решаване на проблеми с ИКТ – СФО 12 клас

Конспект по Технологично творчество СФО – 12 клас – избираем модул

Конспект по География – СФО – 12 клас – Модул 6

Конспект по География – 12 калс – Модул 5 – Предприемачество

Конспект по География – СФО – 12 клас – Избираем модул

Конспект по Гражданско образование – СФО – 12 клас

 

 

Конспект по български език и литература-5 клас

Математика

Английски език

Информационни технологии

География и икономика

История и цивилизация