Документи

на училището

2022/2023 учебна година

Правилнк за дейността на училището

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишен план на училището  

Заповед за седмично разписаниеза

Заповед за организация на учебния ден

Класно ръководство 

стипендии

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии в

СУ „Никола Вапцаров „

Условия и необходими документи за получаване на стипендии от ученици


2021/2022 учебна година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз-2021/2022 уч.година

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ„Никола

Вапцаров“, град Пловдив за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището-2021_2022

Стратегия за развитието на СУ „Никола Вапцаров“ – 2020-2024г.

План за развитието на училището – 2020-2024г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ“Н. Вапцаров“

Протокол – етична комисия-2021г.

Поведение на учениците в условията на пътното движение

 


за учениците

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Декларация за  съгласие за деца със СОП-тестване за ковид

Декларация за  съгласие-тестване за ковид

Образец 1 на заявление за стипендия

Образец 2 на заявление за стипендия

 Правила за стипендии 

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици

Бланка-отсъствия-7-дни-от-директора

Бланка-за-отсъствия-3-дни-от-класния

заявления

Заявление за прием на ученици, завършили в училища на чужди държави

Заявление за записване в първи клас

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Заявление за записване в училище

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за преместване в самостоятелна форма