Форми на обучение

Форми на обучение в СУ „Никола Вапцаров“

 

  Условията и редът на организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми са определени в раздел VII „Форми на обучение“ от чл.62 до чл.67 от ПДУ:

-Дневна форма;

-Индивидуална форма;

-Самостоятелна форма;

-Комбинирана форма