Твоят час

          Повече за проекта

   Платформа на проекта

През учебната 2016/2017 година започна реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфичните цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка.

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области.

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на между училищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища.

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците.

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

Годишен доклад

Публични изяви – 22.05.2018 г.

Публични изяви – 16.05.2018 г.

Публична изява клуб“Астрономия“-23.04.2018г.

Публечна изява клуб“Забавна наука“-12.04.2018г.

Публична изява – 12.04.2018г.

Публична изява – 10.04.2018г.

Снимки от публината изява на 10.04.2018г.

Публична изява – 21.12.2017

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА 06.12.2017Г.

Не е избран галерия или галерията е била изтрита.

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА 01.12.2017Г.

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА 2.12.2016Г.