Проекти

Великденска работилница в клуб „Забавна астрономия“

          По случай предстоящите великденски празници, учениците от клуб „Забавна астрономия“ направиха макет „Великденска  Слънчева система“. Слънцето и планетите бяха с много внимание  и любов оцветени върху яйца от стиропор. Децата също изработиха поздравителни великденски астрономически картички, като някой от тях оцветиха на  Paint.

Информация -клуб“Дигитална работилница“ – 2

Проекти в Sway

https://sway.office.com/HSPsFEYBbHVfTOSK

https://sway.office.com/XJirWIrlt4lOe1So

https://sway.office.com/zaHsxRMEIXtnT8QC

https://sway.office.com/MWutSxpHK6hm0X90

https://sway.office.com/GCZfzechAW1Ikcjf

https://sway.office.com/hPUWKGUqM5jVVyFB?ref=Link

https://sway.office.com/HuzMjJndP7RvJyaU

https://sway.office.com/PEEyXlRUDL5t1Xvh

https://sway.office.com/x6GWIIqFCDHAsWNu?ref=Link

https://sway.office.com/zELUCMgNaxawF1CQ

https://sway.office.com/5KAstERGe7t2E9R9?ref=Link

 

 

Информация – клуб „Дигитална работилница“

 Материали, изработени от  ученици по проект  ОУД –  клуб „Дигитална работилница“ :

 

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информация Играйко Знайко

Информация Играйко Знайко – 2

Информация Играйко Знайко – 3

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001-„Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г.

 

 

През учебната 2017/2018 година училището участва в  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно.