Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информация Играйко Знайко

Информация Играйко Знайко – 2

Информация Играйко Знайко – 3

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001-„Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г.

 

 

През учебната 2017/2018 година училището участва в  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно.