Skip to content Skip to footer
чл.63.

Индивидуалната форма на обучение

Включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

DSC_0355
DSC_0154

ал.1. Индивидуалната форма на обучение се организира за:

  1. ученици, които по здравословни причини  не  могат  да  посещават училището повече от 30 последователни учебни дни. В този случай родителите представят на директора протокол от ЛКК и молба преди започване на учебната година. ПС разглежда молбата и гласува индивидуалния учебен план.

  2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове. Педагогическият съветник или психолог, по желание на родителите , съвместно с педагог извършва диагностика на когнитивното развитие и дават писмена  препоръка за преминаване на индивидуална форма на обучение. При необходимост от обучение на ИФ поради семейни причини родителите подават аргументирана молба до директора. Директорът издава заповед за графика и реда за провеждане на изпити за приключване на учебната година.

                 ал.2.В случаите  по ал.1 т.1,  училището  организира  индивидуалното обучение в домашни  условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8  до  12  учебни часа седмично.

                 ал.3. Знанията и уменията на учениците по ал.1, т.1 се оценяват  чрез текущи проверки, а на учениците по ал.1, т.2 – чрез изпити.

ал.4.Условията и редът за организиране и провеждане на  изпитите  се определят със заповед на директора на училището.

чл.65.Ученици, които следва да се обучават в индивидуална форма на  обучение, както  и  ученици, навършили  16-годишна  възраст  и желаещи да променят  формата  на обучение, подават писмено заявление до директора на училището. Формите на обучение в училището, както и учебният план се гласува от ПС в началото на учебната година.