Документи

на училището

Механизъм за противодействие на училищния тормоз-2020/2021 уч.година

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ„Никола Вапцаров“, град Пловдив за учебната 2020-2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището-2020_2021

Стратегия за развитието на СУ „Никола Вапцаров“ – 2020-2024г.

План за развитието на училището – 2020-2024г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ“Н. Вапцаров“

Протокол – етична комисия-2020г.

Етичен-кодекс

Поведение на учениците в условията на пътното движение

 Вътрешни правила за получаване на стипендии в СУ“Никола Вапцаров“-Пловдив към 15.09.2020г.

Вътрешни правила за получаване на стипендии в СУ“Никола Вапцаров“-Пловдив

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

за учениците

Образец 1 на заявление за стипендия

Образец 2 на заявление за стипендия

 Правила за стипендии 

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици

Бланка отсъствия – 7 дни от директора

Бланка за отсъствия –  3 дни от класния

ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление за прием на ученици, завършили в училища на чужди държави

Заявление за записване в първи клас

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Заявление за записване в училище

 Заявление за издаване на дубликат

Заявление за преместване в самостоятелна форма