Документи

на училището

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитието на училище СУ „Никола Вапцаров“

Етичен кодексЗаповед за промени в правилата за стипендии

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

за учениците

График за консултации с ученици

График за консултации с родители

Класно ръководство

Образец на заявление до директора

Образец 1 на заявление за стипендия

Образец 2 на заявление за стипендия

 Правила за стипендии 2018 г.

Молба по семейни причини

Заявление за прием на ученици, завършили в училища на чужди държави

Заявление за записване в първи клас

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Заявление за записване в училище

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици

Заявление за преместване в самостоятелна форма