Графици

ГРАФИЦИ – 2022/2023 уч. година

График класни и контролни-I срок-22_23 уч.год.-5-12 клас

График контролни 1. а  График контролни 1. б

График контролни 2. а  График контролни 2 б клас

График контролни 3. а График контролни-3 б клас

График контролни 4.а График контролни 4.б

График за провеждане на консултации с ученици

График консултации с родители

Гравик за провеждане на консултации с учениц – ЦОУД

График за провеждане на часовете по БДП – I-ви срок

График за провеждане на ДЧ по ФВС -I – ви срок

Заповед за провеждане на консултации с ученици

Заповед за провеждане на консултации с ученици – ЦОУД

ГРАФИЦИ – 2021/2022 уч. година

График на дейностите по приемането на учениците в 11 клас

График консултации с ученици – първи срок на 2021/2022 уч.година

График консултации с родители-първи срок на 2021/2022 уч. година

График класни и контролни-първи срок на 2021/2022 уч. година

 

ГРАФИЦИ – 2020/2021 уч. година

График ДЧФВС, II-ри срок –  2020/2021 учебна година

Определям график за провеждане на учебните занятия за прогимназиален етап V- VII клас и гимназиален етап VIII – XII клас в периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020

График класни и контролни, I-ви срок – 2020/2021 учебна година

График за консултации с ученици, I-ви  срок – 2020/2021 учебна година

График за консултации с родители през I-ви  срок, 2020/2021 учебна година

График за провеждане на часовете по БДП през I-ви  срок, 2020/2021 учебна година

График за дежурство на учителите през І-ви срок, 2020/2021 учебна година

График за провеждане на часа на класа през I-ви срок, 2020/2021 учебна година

График за провеждане на допълнителен час по  ФВС през I-ви учебен срок,  2020/2021 учебна година

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение, 2020/2021 учебна година