Графици

График класни и контролни, II -ри срок – 2020/2021 учебна година

График ДЧФВС, II-ри срок –  2020/2021 учебна година

График – дежурство на учителите през II-ри  срок – 2020/2021 учебна година

Определям график за провеждане на учебните занятия за прогимназиален етап V- VII клас и гимназиален етап VIII – XII клас в периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020

График класни и контролни, I-ви срок – 2020/2021 учебна година

График за консултации с ученици, I-ви  срок – 2020/2021 учебна година

График за консултации с родители през I-ви  срок, 2020/2021 учебна година

График за провеждане на часовете по БДП през I-ви  срок, 2020/2021 учебна година

График за дежурство на учителите през І-ви срок, 2020/2021 учебна година

График за провеждане на часа на класа през I-ви срок, 2020/2021 учебна година

График за провеждане на допълнителен час по  ФВС през I-ви учебен срок,  2020/2021 учебна година

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение, 2020/2021 учебна година